Niedziela, 13 czerwca 2021, Antoniego, Lucjana, Gracji

FAJERWERKI TYLKO NA SYLWESTRA I NA NOWY ROK

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

w sprawie ogłoszenia Rozporządzenia Nr 2  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.

Na podstawie art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późń. zm.), ogłasza się:

  

§1. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zabrania się używania w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania.

 

§2. Zakaz określony w § 1 nie obowiązuje:

1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia,

2) podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

§3. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks wykroczeń.

 

§4. Wykonanie  rozporządzenia  powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.

 

§5. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.