Środa, 19 stycznia 2022, Henryka, Mariusza, Erwina

Bezpieczny Olsztyn

Mając na celu poprawienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, od 1999 roku w mieście Olsztynie funkcjonuje lokalny program prewencyjny o nazwie „Bezpieczny Olsztyn”. Program ten był kilkakrotnie modernizowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji i potrzeb. Obecnie, założenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” normują 3 akty prawa miejscowego:

 

 1.  Uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Olsztyn";
 1.  Zarządzenie nr 233 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”;
 1. Zarządzenie nr 234 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania corocznej nagrody w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Zasadniczym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenie przestępczości w mieście Olsztynie głównie poprzez:

 • doskonalenie form i metod działania Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, poszerzanie płaszczyzn współdziałania organów Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi,
 • tworzenie klimatu dla potępiania zachowań bezprawnych, naruszających porządek publiczny i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Olsztyna, naruszających zasady współżycia społecznego,
 •  przebudowę świadomości społeczeństwa dla wspierania działań Policji, reagowania na zło i przypadki naruszania prawa.

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” jest spójny z Rządowym Programem Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – „Razem Bezpieczniej”.

Programy pomocnicze będące częścią składową Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego- „Bezpieczny Olsztyn”:

 1. Program „Bezpieczna Woda”
 2. Program „Bezpieczny Lód”
 3. Program TAXI OKO
 4. Program „Ochrona”
 5. Program „Bezdomni”

Struktura organizacyjna Zespołu ds. Realizacji „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Olsztyn”

 1.  Rada Programowa  
 2.  Komisje problemowe: 
  1.  Komisja Problemowa „Bezpieczny Dom i Osiedle” 
  2.  Komisja Problemowa „Bezpieczna Szkoła” 
  3.  Komisja Problemowa „Bezpieczna Droga” - Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
  4.  Komisja Problemowa ds. Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej 
  5.  Komisja Problemowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  6.  Komisja Problemowa ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
  7.  Komisja Problemowa ds. Bezpieczeństwa w Działalności Gospodarczej 
  8.  Komisja Problemowa ds. Popularyzacji Programu

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.